חדשות

"מעגל העוני" - מתוך בחירה שחצנות והסתה.

על עוני מבחירה ושחצנות חילונית * פלילים וסדר יום אזרחי * ואיזו אוכלוסיה מהווה את הסכנה הקיומית למדינת ישראל * מ. שוטלנד בטור נוקב

הדבר האחרון העומד בראש מעיננו בימים כתיקונם, הוא הרצון לפשפש בביצת חייהם הנלוזים של החילוניים. הכלל הברור לנו מקדמת דנא הוא, ההתבדלות מכל מה שעלול לקרב אותנו לאורח חייהם. אמנם במסגרת טיעוני ויכוח עמם שלא אנו היוזמים אותו, אנו מעלים השוואות בין ה״יש״ שלנו ל״אין״ שלהם. ישנם רבים בקרבם, הרואים בכך מעין שחצנות פחותה, עד שעם הזמן, צף לו ועלה טיעון המבוסס בלעדית על כך לאמור: אין אנו פחות יהודים מכם ומדוע אתם מתנשאים עלינו. אולם האמת היא, שראיית הדברים כשחצנות והתנשאות חרדית, אינה אמיתית כלל ועיקר. שהרי גם אם מותר לנו לגלות סיפוק על מניעת כל מיני מרעין בישין מקרבנו, יש בכך בחינה רבה יותר של הסבר על התבדלותנו, מאשר התרסה ורצון להתקלס בזולת בשעת אסונו.

הסיבה שהדברים מובנים כפי שהם מובנים בצד שכנגד, מצויה בתסבוכים ורגשות אשמה עמוקים, ולא בשחצנות חרדית וירטואלית. כמו שנכתב ב״על הפרק״ מיום א': ״התהום העמוקה הפעורה בין שומרי התורה לבין פורקי העול, יסודה בהכרה הבסיסית של כל יהודי מאמין, כי מי שחי חיי חולין והפקרות, תוך התנכרות למורשת אבותיו שעמדו למרגלות הר סיני, הרי הוא בוגד בעמו וממיט סכנה על כלל ישראל, כמי שמחורר חורים בקרקעיתה של ספינה, וממילא אין מכנה משותף״. במילים אחרות: כל היחשפות לא כל שכן שיתוף עם אורחות החיים החילוניים, הוא בבחינת סכנת כליה לצורת האדם שנברא בצלם.

ועתה הבה נראה ממבט בריא, ישר והגיוני, כמה נבזית היא, ההתגוללות האחרונה על החרדים. זאת נעשה מתוך התבוננות מקרית במתרחש במדינת ישראל, כפי שמתואר ממש באותם מקומות, לצד האשמתם של החרדים, ב״יניקת כספי הציבור ועל חשבונו״; ב״עוני מרצון ומתוך בחירה״; ב״מעשי הונאה״ ועל הכל ב״שחצנות״. המעניין הוא, שבכל הפרמטרים הללו, פרצופם המגוון של המעלילים, מופיע בבהירות שחורה משחור, כשאין לתאר את פשעם וחדלונם, אלא במילותיהם הם: בשבועות האחרונים, לצד מסע ההסתה האנטי חרדי, תפסו את הכותרות פרשיות מכוערות, הנוגעות למוקדים בסיסיים ביותר בשלטון החילוני.

הללו הורחקו מצינורות המידע של שומרי התורה, מתוקף הכלל של ״הרחק מהכיעור והדומה לו״. גם ללא שום תוספת, וגם בקנה מידה חילוני למהדרין, לכל אדם הגון במידה וישנם כאלה, די היה בכך ובכך בלבד, בשביל להבין, את סיבת המרחק שירא די צריך לשמור מהם ומהמונם, על מנת לשמור על עצמו מפני התאבדות רוחנית ללא כחל ושרק. אך בכך לא די. בסוף השבוע האחרון, התפרסמה ידיעה בבחינת ספיח לכיעור הממוקד, המבארת את הדברים באופן הרבה יותר מורחב, ששותפים לו רוב הגורמים המשתתפים ברדיפת החרדים לאחרונה. מתוך כך פשעיהם מתוארים בצורה בהירה ומקיפה הרבה יותר ממקרה זה או אחר. לא נהלך בין הפרטים והניואנסים האישיים המרכיבים נושא זה. די לנו בעיקרי הדברים שיש למצות בנקודות הבאות:

א. כידוע לכל, קיימת במדינת ישראל עקומת פשיעה ואלימות, שאינה נופלת מהמקולקלות באומות.
ב. כמו באותם עמים, גם במדינת ישראל הוכר בצורך לנהל מערכה בהיקף ממלכתי לבלימת התופעה.
ג. לשם כך, הוחלט על פרויקט הקרוי ״עיר ללא אלימות״, גם הוא כחיקוי להתמודדות מערבית עם תופעות מעין אלו. כאן יש להדגיש ולציין, שלמרות נתונים סוציו־אקונומיים התומכים אקדמית בצורך מובהק שכזה, איש לא ראה עניין, להחיל פרויקט מסוג זה בריכוזים חרדיים או בערים חרדיות כמו בני ברק. זאת מסיבות מובנות, שאין להם הסבר אקדמי כלל ועיקר... (ואל יאשימנו איש בשחצנות לעניין זה).
ד. על הקמתו והפעלתו של הפרויקט הופקד מי שנחשב למומחה אקדמי לנושא זה. ה. שעתה לאחר כמה שנים ושפיכת הון תועפות של עשרות מיליוני שקלים בנדיבות מעניינת, ממצאיהם של מחקרים אקדמיים שעלו לקופת המדינה כפי שעלו(כמובן לא כקצבת הבטחת הכנסה, אלא כמשכורת מכובדת של נהנים מיגיע כפיהם), הטילו ספק רב (אם להתבטא בעדינות) ביעילותו של הפרויקט, עד כדי דרישה לבטלו ולפטר את האחראים לו. ופעם נוספת נשוב ונציין, שפרט זה כמו האחרים, אינו פרי של גחמה חרדית שחצנית, אלא של טובי המומחים האקדמיים.
כמובן אלו שיודעים למסור לציבור על ההתנהלות החלמאית הזאת, לצד ההתקפות - השחצניות מותר לומר -על החרדים, חסרים את הכלים הדרושים להם, על מנת להבין על מה הם מדברים. אשר על כן נעשה זאת אנו:

אם אמנם לנו די באורחות פשע המשקפים את התכחשותם לבורא יתברך בעבירות שבין אדם למקום, גם בקרב החילוניים ישנה הכרה במימדי פשיעה על פי מושגיהם הם. גם הם יודעים היטב, שבקרב יראי די אין לזהות מחלות אלו. ידיעה זו, מובנת לכל בר דעת גם ללא השכלה אקדמית. אולם נאמנים לזניחתם את האמת - שיש להשוותה בכסילותה רק להערצה האקדמית העיוורת כתחליף למערכת המוסר של היהדות - על המערכת המדעית, יודעת הכל כביכול, הוטל התפקיד לרפא את השבר. זאת תוך הקצאת משאבים ציבוריים עצומים, לשם תיקון תופעה, שכל כולה נוצרה בעטייה של ההתפקרות החילונית, שמבחינה שוטפת ובנזקים ישירים, גם היא עולה לציבור בממון אין קץ. אלא שבסופו של התהליך, התגלעה מחלוקת בין גורמים אקדמיים מבקרים ומבוקרים, שאף אחד מהם לא עובד בחינם, האם הריפוי הועיל חלקית או שמא כלל לא.

הרי לנו אפוא, מעגל סיבובי של עוני ממלכתי, המרושש את הציבור מרצון ומתוך בחירה, ומגלגל סכומים שנתיים תלת
ספרתיים במיליוני שקלים, כאשר מגוון גורמים חוגגים ומתפרנסים עליו מכל הצדדים. אכן מחוץ לעבריינים עצמם, כל היתר, פועלים במקרה הטוב, פעולת סרק, שלדעת רבים כוללת שלומיאליות ניהולית וכספית בקנה מידה עצום.

תיאורם של הדברים, נעשה במסגרת זאת, תוך תחושת גועל מהורדתו של השיח באשר לנזקים מריחוקם של אחינו מתורת ישראל ואבינו שבשמים רח״ל, למונחים ממוניים בלבד. היינו רוצים לעשות זאת ביתר נכבדות. אך הואיל ונוכחנו באותות ומופתים, שהרודפים אותנו בוחרים לצאת תמיד מנקודת מבט זו, הבה נעשה כרצונם ונוסיף לומר:

המדובר הוא בסעיף קטן, המשקף מעט מזעיר של המחזור הכלכלי, אם כי די בו, לבטל ברוב כל טענה ממונית ציבורית על הציבור החרדי. עם זאת, יש בו מדגם מיצג לביטוי הכלכלי של ההתפקרות החילונית, שמעבר לנזקיה העיקריים והאמיתיים, גם עולה המון המון כסף. תחת הכותרת של מה שנקרא אצלם ״חינוך״ ו״תרבות״ או ״בידור״, מתגלגלים עשרות מיליארדי שקלים, על מנת להשחית את הציבור החילוני גם לפי מושגיו הוא. זאת לא רק בהוצאה ממשלתית־ציבורית מובהקת, אלא גם בממון פרטי רב, ובהשקעת משאבים אין קץ, לממסד האקדמי, במקצועות (כמו תקשורת, בידור, קרימינולוגיה, סוציולוגיה ומשפט) שכל הצדקת קיומם, הוא א. יצירת ההשחתה ב. לאחר מכן תיקונה. המטרה הראשונה תמיד פרודוקטיבית בגרימתה לנזקים מוכרים ומוכחים, בעוד שמידת הצלחתה של השנייה מוטלת בספק רב...

למרות שרובו של מחזור כלכלי זה, הכולל את הקלקול כמו גם את הגחמות לתיקונו הוא ליגאלי ולבן במונחים פרוצדוראליים, מותר לומר, שמהותית אין שחור ממנו. במילים אחרות, כבר נכתב בטור זה בעבר, שישנם משלוחי יד רבים, שהעובדה שיש מי שמשלם עליהם, אינה קובעת את מידת יצרנותם הסגולית. אשר על כן, אם יש מי שתר אחרי כלכלה שחורה, הרי היא לפנינו, ובמימדים אדירים ומנופחים!. לעולם לא נהיה מוכנים להעמיד להשוואה את מידת תרומתם הציבורית של האוחזים בתורה לזו של רודפיהם, על הבסיס הכלכלי שמתריסים נגדנו ללא הרף. גם אם הייתה היתכנות של חיי הפקר בעלי הצדקה כלכלית לפי כל קני מידה, התורה והיא בלבד מקיימת את העולם.

זאת ועוד. חרף עמידתם הנוכחית של יסודות מהקהילייה האקדמית בראש המציקים לנו, לא נגלוש להכליל ולומר שכל העולם המדעי בבחינת מקשה אחת. אך באותה מידה יש להטעים ולומר, שחלקים רבים, רבים מדי מקרבו, מוקדשים להחריב את האנושות ולכלות את ממונה הפרטי כמו גם הלאומי. על כל פנים, כאשר אנו מותקפים בכזו עצמה ולאורך זמן כה רב בסגנון ומונחים שלא אנו בחרנו, כמו ״מעגל עוני מתוך בחירה״ ועל הכל ״שחצנות״ - גזירה היא, שהדברים יתבררו מכל צידי המטבע תרתי משמע...

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים